Giá Vé Cổng & Thời Gian Hoạt ĐỘng

Bảng giá vé mới nhất chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2020

Giá vé trung tâm giáo trí SkyKids